Район „Връбница” продължава срока за закупуване и подаване на оферти за конкурс относно: "Организиране на ученическото столово хранене в сграда на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“, с адрес с. Волуяк, СО – район „Връбница“

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Решение № 256 на Столичния общински съвет по Протокол № 81, т. 7 от 14.05.2015 г., Заповед  № СОА18-РД98-18/21.06.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РВР18-РД98-15/28.06.2018 г. продължава срока за закупуване и подаване на оферти за конкурс за организиране на ученическото столово хранене, както следва:

1.1. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 7/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в с. Волуяк, СО – район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 63, представляващ триетажна сграда с идентификатор 12084.2700.527.1 с площ от 602 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 12084.2700.527 с площ 7 591 кв. м по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащи в УПИ I – за училище от кв. 58 по действащ регулационен план за с. Волуяк, а именно:

ОБЕКТ № 1. В сграда на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“, с адрес с. Волуяк, СО – район „Връбница“, ул. "Зорница“ № 63,  АОС № 7/13.12.1996 г.

Обособена позиция № 1: Самостоятелен обект в сграда 1, представляващ ученически стол (кухня майка)  площ 257,40 кв. м, разположен на първия етаж в сградата.

Наемна цена в лв.: 110,00 лв./на месец, по 0.40 лв./кв. м, без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Специфично конкурсно условие – организиране и осъществяване на ученическо столово хранене.

Обособена позиция № 2: Самостоятелен обект в сграда 1, представляващ ученически бюфет с площ от 24,00 кв. м.

Наемна цена в лв.: 10,00 лв./на месец, по 0.40 лв./кв. м, без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Специфично конкурсно условие – ученически бюфет.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на  район „Връбница” – СО, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 17.08.2018 г.

Цена на конкурсната документация 50,00 лв. (петдесет лева)  с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с включен ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 24.08.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се състои в сградата на район “Връбница”, стая № 402  на 27.08.2018 г. от 10.30 часа.

Телефон за връзка: 02/495-77-54; 02/495-77-62.

10.08.2018