Район „Връбница” продължава срока за закупуване и подаване на оферти за конкурс за организиране на ученическото столово хранене

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Решение № 256 на Столичния общински съвет по Протокол № 81, т. 7 от 14.05.2015 г. , Заповед № СОА18-РД98-612/21.06.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РВР18-РД98-13/28.06.2018 г. продължава срока за закупуване и подаване на оферти за конкурс за организиране на ученическото столово хранене, както следва:

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 10/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 68134.286.52.2 с площ от 467 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.52 с площ 23 194 кв. м по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2001 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащи в УПИ III – за училище, от кв. 18 по действащ регулационен план за ж.к. „Обеля 2“, а именно:

ОБЕКТИ в сградата на 140. СУ „Иван Богоров“, с адрес гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“,  АОС № 10/13.12.1996 г. 

Обособена позиция № 1: Самостоятелен обект в сграда 2, представляващ ученически стол (кухня майка)  площ 518,90 кв. м, разположен на първия етаж в сградата.

Наемна цена в лв.: 208,00 лв./на месец, по 0.40 лв./кв. м, без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Специфично конкурсно условие – организиране и осъществяване на ученическо столово хранене.

Обособена позиция № 2: Самостоятелен обект в сграда 2, представляващ ученически бюфет с площ от 14,50 кв. м, разположен на първия етаж в сградата.

Наемна цена в лв.: 6,00 лв./на месец, по 0.40 лв./кв. м, без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Специфично конкурсно условие – ученически бюфет.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на  район „Връбница” – СО, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 23.08.2018 г.

Цена на конкурсната документация 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с включен ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 30.08.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се състои в сградата на район “Връбница”, стая № 402  на 31.08.2018 г. от 10.30 часа.

Телефон за връзка: 02/495-77-54; 02/495-77-62.

16.08.2018