„ДКЦ VII – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в сутерена на сградата на дружеството

„ДКЦ VII – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на:

1. Помещение, предназначено за кафе, с площ от 83.36 кв. м и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 538,00 лв. (петстотин тридесет и осем лева), без вкл. ДДС, находящо се в сутерена на сградата на дружеството – гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза” № 191.

2. Помещение № 12, с площ от 44.52 кв. м и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 225,00 (двеста двадесет и пет) лева, без вкл. ДДС, находящо се в сутерена на сградата на дружеството – гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза” № 191.

3. Помещения № 13, 14, 15А и В с площ от 117.66 кв. м, и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 638.00 (шестстотин тридесет и осем ) лева, без вкл. ДДС, находящо се в сутерена на сградата на дружеството – гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза” № 191.

Конкурсната документация се получава от завеждащ "Административна служба" на 1-ви етаж в сградата на дружеството, след представяне на документ за внесена в касата на дружеството сума за закупуването ѝ, в срок до 15.30 ч. на 23.08.2018 г.

Оглед на помещенията, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 23.08.2018 г.

Крайният срок за подаване на документи за участие – до 15.30 ч. на 23.08.2018. г.


Решение № 195/07.08.2018 г.


 

09.08.2018