Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот, находящ се в район „Оборище”, ул. „Марагидик” № 4

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 339 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2018 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, заедно с изградената в него масивна жилищна сграда, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Оборище”, ул. „Марагидик” № 4, актуван с АОС № 1247/19.06.2017 г. на СО – район „Оборище”, вписан в Служба по вписванията от 30.06.2017 г., Вх. рег. № 41274, акт № 129, том ХСVІ, дело № 30330, имотна партида № 486571, с идентификатор 68134.409.217 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и девет точка двеста и седемнадесет) с площ 262 (двеста шестдесет и два) кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-604152/29.11.2017 г., издадена от СГКК – гр. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 68134.409.130, 68134.409.122, 68134.409.192, 68134.409.218, попадащ в УПИ ІV-121 с площ 270 (двеста и седемдесет) кв. м по скица, кв. 153, м. „Подуяне-Център”, съгласно действащ регулационен план на м. „Подуяне-център”, одобрен с Решение № 25 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-831/04.12.2013 г. на главния архитект на СО, заедно с изградената в поземления имот масивна жилищна сграда с идентификатор 68134.409.217.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и девет точка двеста и седемнадесет точка едно) със застроена площ 82 (осемдесет и два) кв. м, състояща се от партер с изградени в него мазе и гараж (надземни), първи етаж със стая, хол, кухня и санитарен възел с обслужващи помещения и тавански етаж с кабинет и таван.

2. Начална тръжна цена:

622 689 лв. (шестстотин двадесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет лева) без ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:

20 000 (двадесет хиляди) лева.

4. Размер на депозита за участие:

62 269 (шестдесет и две хиляди двеста шестдесет и девет) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 6-СО-2018.

5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

• За оглед на обекта: инж. Лидия Витанова – тел. 02/815 76 44, СО – район „Оборище”, до 12:00 ч. на 13.09.2018 г.;

• Дата на провеждане на търга: 14.09.2018 г.;

• Начален час на търга: 14.00 часа;

• Място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул.”Париж” № 3, ет. 1.

6. Цена на тръжната документация: 10.00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 13.09.2018 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

08.08.2018