Район Нови Искър удължава провеждането на конкурс за отдаване под наем на терен с площ 250 кв.м. - с. Кътина

08.07.2016

Район Панчарево удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурса за организиране на ученическо столово хранене и бюфет - 2016 в общинските училища на територията на района

08.07.2016

ДКЦ V - София ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за временно и възмездно ползване под наем на помещения, собственост на дружеството

07.07.2016

Район Искър обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене - 2016 г. в общинските училища на територията на района

06.07.2016

Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободни нежилищни имоти

05.07.2016

Столична община удължава срока за закупуване на конкурсни книжа за учредяване право на строеж за построяване на двуетажна сграда, с предназначение за църква, ритуална зала и обществено обслужване

04.07.2016

Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ

04.07.2016

Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност

04.07.2016

Район Люлин обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

01.07.2016

Район Панчарево удължава срока на конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, представляващ административно делова сграда - за офис

01.07.2016