Район Люлин обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

На основание заповед № СОА16-РД09-810/04.05.2016 г. на кмета на СО и Заповед № РЛН16-РД09-498/30.06.2016 г. на кмета на СО район „Люлин“, обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти частна общинска собственост, за следните обособени позиции: 

4. Имот - частна общинска собственост, находящ се в жк.“Люлин - 8м.р.“, бул.“Сливница“ №105, АОС №9296/16.07.2015 г., с площ 853 кв.м. и с идентификатор 68134.4356.244. със специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност 

Конкурсна наемна цена: 324 лв. на месец без ДДС (0,38 лв./кв.м. без ДДС)

5. Общински имоти с обща площ 759 кв.м., представляващи:
- Имот-частна общинска собственост представляващ поземлен имот, находящ се в жк.“Люлин – 8 м.р.“, бул.“Сливница“ №113, с площ 372 кв.м., АОС №8838/24.06.2014 г. с идентификатор 68134.4356.717.
- Имот-частна общинска собственост представляващ поземлен имот, находящ се в жк.“Люлин – 8 м.р.“, бул.“Сливница“ №115, с площ 387 кв.м., АОС №8839/24.06.2014 г. с идентификатор 68134.4356.718. със специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност 

Конкурсна наемна цена: 288.50 лв. на месец без ДДС. (0,38 лв./кв.м. без ДДС) 

7. Нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в жк.“Люлин - 10 м.р.“, помещение към ТП до бл. 107, представляващо едноетажна сграда - нежилищен имот със застроена площ 77 кв.м., АОС №8947/15.12.2014 г., с идентификатор 68134.4359.252.1. със специфично конкурсно условие – обект с обществено предназначение 

Конкурсна наемна цена: 216 лв. на месец без ДДС (2,80 лв./кв.м. без ДДС) 

8. Нежилищен имот - частна общинска собственост, със ЗП 250 кв.м., представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.106.37 с площ 148 кв.м. и част от сграда с идентификатор 68134.4361.106.36 с площ 102 кв.м., находящ се в жк.“Люлин - 4м.р.“, кв. 5 до бл. 428, АОС №2518/08.01.1997 г. със специфично конкурсно условие – за цирково училище. 

Конкурсна наемна цена: 398.0 лв. на месец без ДДС (1,60 лв./кв.м. без ДДС) 

2. Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - район "Люлин", гр. София, ул. "Захари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В - каса, до 17.00 ч. на 15.07.2016 г. 

3. Цена на конкурсната документация: 120,00 (сто и двадесет) лева с включено ДДС. 

4. Размер на гаранцията за участие: 200.00 (сто) лева. 

5. Конкурсът ще се проведе в сградата на СО - район „Люлин”, гр. София , бул. ”Захари Стоянов” № 15 от 10.00 часа на 18.07.2016 г. в заседателната зала. 

6. Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул. “Захари Стоянов” № 15 , отдел „РКТД”; тел.02 9237 / 234.

01.07.2016