Район Панчарево удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурса за организиране на ученическо столово хранене и бюфет - 2016 в общинските училища на територията на района

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-831/14.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РПН16-РД09-168/07.07.2016г. на Кмета на СО-район Панчарево продължава с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в Конкурс „Столово хранене и бюфет - 2016г. за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район „Панчарево”, за следните обособени позиции: 

1. Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 155 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с адрес: с. Кривина. АОС № 2999/2011 г., с площ 12,00 кв.м. 
          Начална наемна цена: 3,10 лв. без ДДС. определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

2. Обособена позиция № 3: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 192 СОУ „Христо Ботев”, с адрес: с. Бистрица, АОС № 4367/2013 г., с площ 12,00 кв.м. 
          Начална наемна цена: 3,23 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

3. Обособена позиция № 4: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 191 ОУ „Отец Паисий”, с адрес: с. Железиица. АОС № 5551 /2015 г., с площ 6.00 кв.м.
          Начална наемна цена: 1.62 лв. без ДДС. определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

Условия за участие: съгласно утвърдената конкурсна документация. 

Цената на конкурсната документация е 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС. 

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лв. 

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден до 16.00 ч. на 22.07.2016 г. на каса „Приходи” в Район Панчарево. 

Офертите на участниците ще се приемат до 16:00 ч. на 22.07.2016 г., в деловодството на СО - район Панчарево, на адрес: гр.София. 1137. с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Разглеждането на офертите ще се проведе на 25.07.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на СО - район ..Панчарево”, на адрес: гр. София. 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.З; тел. 02/97-60-548, 97-60-531; e-mail: so_pancharevo@abv.bg

08.07.2016