Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД:

А. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет с № 7, с обща площ от 15.70 квадратни метра, на втори етаж, южно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 58.71 лв. 

Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет с № 8, с обща площ от 15.70 квадратни метра, на втори етаж, южно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 58.71 лв. 

В. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.10 квадратни метра, на първи етаж, северно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 56.47 лв. 

Имотите по позиции А, Б и В се отдават под наем за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатории за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, m.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения. 

Г. Недвижим имот, съставляващ помещение за медико-техническа лаборатория, с обща площ от 14.80 квадратни метра, на първи етаж, южно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 250.00 лв. 

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация. 

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС се превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД : Банка: „Общинска банка” АД, В1С SОМВ ВGSF, IBAN ВG47 SОМВ 9130 1027 3753 02. 

Цена на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева без включен ДДС. Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ- СОФИЯ” ЕАД, от 04.07.2016 г. до 18.07.2016 г. 

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 19.07.2016 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД. 

Конкурсът ще се проведе на 20.07.2016 г. от 14.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

04.07.2016