Столична община удължава срока за закупуване на конкурсни книжа за учредяване право на строеж за построяване на двуетажна сграда, с предназначение за църква, ритуална зала и обществено обслужване

Удължава срока за закупуване на конкурсни книжа за: 

"Учредяване право на строеж за построяване на двуетажна обществествено - обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) от 2223.05 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) с идентификатор 68134.4083.6139, с площ 4757 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІ-6096, 6119 - „за църква, ритуална зала и обществено обслужване”, кв. 2Б, м. „Младост-3”, район „Младост”", по плана на гр. София до 18.07.2016 г. 

Срок за подаване на оферти: 20.07.2016 г. 

Телефон за информация: 02/981-35-22

04.07.2016