Район Нови Искър удължава провеждането на конкурс за отдаване под наем на терен с площ 250 кв.м. - с. Кътина

Столична община - район „Нови Искър”, на основание чл. 31, ал. 2 вр. с ал. 1 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД-09-859/18.05.2016 г. на кмета на Столична община удължава с 15 календарни дни провеждането на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ 250 (двеста и петдесет) кв.м. с разположена в него полусъборена сграда с идентификатор 41010.4913.73.3 по плана на с.Кътина, район „Нови Искър“, акт за общинска собственост № 2948/12.09.2012 г. 

Начална конкурсна наемна цена: 44,00 лв. месечно, без ДДС. 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, 

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 09.07.2016 г. до 23.07.2016 г. включително. 

Тъй като последният ден 23.07.2016 г. е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден –25.07.2016 г. до 17.00 ч. включително. 

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района. 

Конкурсът ще се проведе на 26.07.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Стандарт”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Кътина. 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”, тел: 02/9917333 

08.07.2016