Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободни нежилищни имоти

Столична община - район „Студентски” организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за общинската собственост във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Заповед № СОА16-РД09-864/19.05.2016 г., на кмета на Столична община. 

Предмет на конкурса и начална конкурсна цена: 

Предмет на конкурса е отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Столична община: 

1. Част от УПИ I - комплекс от студентски общежития, кв. 14, м. „Студентски град”, за разполагане на преместваем обект, вид: - павилион, с функция - за аптека, с покрита площ 25,1 кв.м. и открита площ - 6,0 кв.м. (АОС № 458/03.10.2000 г.). 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 71 лв. (седемдесет и един лв) без ДДС. 

2. Част от УПИ I - комплекс от студентски общежития, кв.14, м.„Студентски град”, за разполагане на преместваем обект, вид: - павилион, с функция - за аптека, с покрита площ 25,1 кв.м. и открита площ - 6,0 кв.м. (АОС № 458/03.10.2000 г.). 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 71 лв. (седемдесет и един лв) без ДДС. 

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметката на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, ВIС: SOМВВGSF; IВАN: ВG33SOМВ91303317618401, или внесена в касата на СО – район „Студентски” - гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“. 

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 05.07.2016 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена - 60 лв. (с вкл. ДДС). 

Краен срок и място за подаване на предложения: до 17:00 часа на 04.08.2016 г., в деловодството на район „Студентски”. 

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 05.08.2016 г. от 10:00 часа в сградата на СО - район “Студентски”: гр. София, ж.к. Студентски град”, бл. 5, ет. 4, заседателна зала. 

Телефон за контакт: 02/ 8687584 - Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“

05.07.2016