ДКЦ V - София ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за временно и възмездно ползване под наем на помещения, собственост на дружеството

На основание заповед № 14/29.06.2016 г. на управителя „ДКЦ V - СОФИЯ” ЕООД се обявява процедура за провеждане на конкурс за временно и възмездно ползване под наем на помещения, собственост на дружеството, намиращи се в сградата с административен адрес гр.София, п. код. 1700, Район „Студентски”, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 8, както следва: 

Обява 

07.07.2016