Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД
 

1. Недвижим имот, съставляващ помещение за пералня, с предназначение за търговска дейност по изпиране, дезинфекция, изсушаване и изглаждане, в т.ч и на болнично бельо. с обща площ от 240.00 (двеста и четиридесет) квадратни метра и начална наемна цена в размер на 667.00 лв. без включен ДДС. 

2. Недвижим имот, съставляващ помещение за търговска дейност по продажба на санитария и помощни средства за трудноподвижни лица и лица с увреждания, с обща площ от 13.70 (тринадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, на партерен етаж, непосредствено срещу централен вход, с начална наемна цена в размер на 350.00 лв. без включен ДДС. 

3. Недвижим имот, съставляващ помещение за кухня, предназначен за кухня или склад, с обща площ от 190.00 (сто и деветдесет) квадратни метра, находящ се на приземен етаж на централната сграда, с начална наемна цена в размер на 530.00 лв. без включен ДДС. 

4. Недвижим имот, съставляващ площ около 1 (един( квадратен метър, за поставяне на кафе-автомат, находящ се на партерен етаж, коридор вдясно от централен вход, с начална наемна цена в размер на 614.00 лв. без включен ДДС. 

5. Недвижим имот, съставляващ площ около 1 (един) квадратен метър, за поставяне на кафе-автомат, находящ се на партерен етаж, коридор вляво от централен вход, с начална наемна цена в размер на 614.00 лв. без включен ДДС. 

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация. 

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС се превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД : Банка: „Общинска банка” АД, BIK SOMB BGSF, IBAN BG47SOMB 9130 1027 3753 02. 

Цена на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева без включен ДДС, 

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 04.07.2016 г. до 18.07.2016 г. 

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 19.07.2016 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД. 

Конкурсът ще се проведе на 20.07.2016 г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД , четвърти етаж, библиотека. 

Телефон за справки: 91 58 500

04.07.2016