Район Искър обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене - 2016 г. в общинските училища на територията на района

Столична община - район „Искър” на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение №503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА16-РД98-46/27.06.2016 г. на кмета на Столична община обявява конкурс „Столово хранене - 2016 г. за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район „Искър”, който ще се проведе на 05.08.2016 г. от 11,00 часа в сградата на район „Искър“, стая 301, по следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к. „Дружба 1” - АОС (публична) № 1779/18.01.2016 г., с площ от 210,00 кв.м. 

Наемна цена 118,65 лв (сто и осемнадест лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО. 

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 06.07.2016 г. до 04.08.2016 г. в деловодство на район “Искър”. 

Цена на конкурсната документация: 50.00 (петдесет лева) лв. с ДДС

Гаранцията за участиe е в размер на 100 лв. (сто лева) с ДДС. 

Оглед на обекта: всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч.до 04.08.2016 г. 

Краен срок за подаване на документи: 04.08.2016 г. до 14.00 ч. 

За допълнителна информация: тел. 979 13 10 / 979 05 67; Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18

06.07.2016