ПРИКЛЮЧИЛИ  ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007 – 2013

Оползотворяване на добавената стойност на водата за местно и регионално развитие – Aqua-add

29.01.2018

Комплексни предизвикателства, иновативни градове – CCIC

29.01.2018

Поощряване използването на екологично чисти и енергоефективни превозни средства – Clean Fleets

29.01.2018

Социална мрежа за сближаване – CoNet

29.01.2018

Стратегии за рационално рехабилитиране на сгради чрез възобновяеми енергийни източници – Crrescendo

29.01.2018

Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на възрастните хора – DAA

29.01.2018

Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа – EnVision 2020

29.01.2018

Еуфония 2009 – Струнни музикални инструменти – EUFONIA

29.01.2018

Мрежа от обсерватории към местните власти за активно (социално) включване на гражданите

29.01.2018

Превенция и подготовка при кризи, породени от природни бедствия – GOES

29.01.2018

Подобряване на регионалните политики за финансово независими и устойчиви креативни бизнес инкубатори - In Compass

29.01.2018

Иновационни политики за активно стареене - Inn.O.V.Age

29.01.2018

Ефективно интегриране на устойчиви енергийни политики за постигане на ниско-карбонова икономика - LEAP

29.01.2018

Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа - LUCIDE

29.01.2018

Среща на културите между редовете - Meeting Cultures between the Lines

29.01.2018

Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията - MESSE

29.01.2018

Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради - MILD HOME

29.01.2018

Отворени градове - Отворени градове и конкурентните предимства на многообразието - OPEN Cities

29.01.2018

Капитализиране на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS CAPITAL

29.01.2018

Трансфер на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS Transfer

29.01.2018

Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства – PLUS

29.01.2018

Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище - PREVENT

30.01.2018

Подобряване ефективността на политиките, прилагани от местните власти за намаляване генерирането на отпадъци на теритирията на ЕС - Pre-waste

30.01.2018

Управление на общинската собственост – Promise

30.01.2018

Политики в областта на рециклирането на отпадъци, прилагани в страните-членки на ЕС – R4R

30.01.2018

Изследователската политика за рециклиране в Европейските региони - R4R

30.01.2018

Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа – RAIL4SEE

30.01.2018

Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора - SEE INNOVA

30.01.2018

Сегментиран маркетинг за енергийно ефективен транспорт - SEGMENT

30.01.2018

София – град на многообразието

30.01.2018

Управление на туристическите дестинации София - Ниш

30.01.2018

Поощряване на устойчивата градска мобилност - SUM Project

30.01.2018

Урбанистична гъвкавост и устойчивост - TURaS

30.01.2018

Доброволци за Европейска заетост – VERSO

30.01.2018

Управление на отпадъците фокусирано върху Знание и Интеграция за създаване на Транснационален икономически растеж - WASTE-KIT

30.01.2018

— 10 Елементи на страница
Показване на 11 - 20 от 35 резултата.