Инвестиционно предложение на „М ИНВЕСТ 20" ЕООД за: „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Триадица", бул. "Черни връх" 116, за други цели – водоснабдяване на автомивка”

24.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Поставяне във вече изградено помещение на инсталация, извършваща дейности по обезвреждане на болничен отпадък с код 10 01 01; 18 01 03 посредством Високочестотна (микровълнова) дезинфекция на опасни медицински отпадъци", бул. „България" № 104, район „Витоша"

16.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Рекултивация на баластриера за добив на подземни богатства – Строителни материали – пясъци и чакъли – „Долни Богров – Сметището“, в границите на поземлени имоти с номера 22304.797.1002, 22304.797.003, 22304.797007, 22304.797008, м. „Дедова ливада“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, гр. София

15.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Изместване на топлопровод 2 ф426 мм, преминаващ през УПИ V-3128, кв. 73, м. "Студентски град", СО, район "Студентски", гр. София“

15.08.2018

Инвестиционно предложение за: "Построяване на три еднофамилни къщи в имот с идентификатор 04234.6962.6 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", местност „Джерджов дол“, Столична община"

08.08.2018

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и противопожарни нужди (други цели) в поземлен имот с идентификатор 68134.8635.27, гр. София, р-н "Кремиковци", "Враждебна", местност Дългото"

07.08.2018

Столична община отправя покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени

02.08.2018

Инвестиционно предложение на „НГР БИЛД“ ЕООД за „Външно топлозахранване и абонатна станция за сграда със смесено предназначение и подземни гаражи" в район „Надежда”

02.08.2018

Инвестиционно предложение за “Продължаване на процедура за промяна предназначение на земеделска земя за жилищно строителство, търговски обект, офиси и складове" в р-н „Връбница“

02.08.2018

Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район "Красно село”

02.08.2018