Инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за строеж на еднофамилна жилищна сграда“ в район „Нови Искър“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Данаил Спасов

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за строеж на еднофамилна жилищна сграда“, с местоположение: ПИ с идентификатор 57011.5535.129 по КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“ – СО.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Данаил Спасов, 0888 926 268

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

02.08.2018