Инвестиционно предложение на „ЕВРОСРОЙ 7” ЕООД за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район „Люлин“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЕВРОСРОЙ 7” ЕООД,

ЕИК 175101808, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Левски  Г", Супермаркет Ивел, бл. 9, с управител Юлиян Божидаров Георгиев

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в УПИ II-376, кв. 32Б, м. „ж.к. "Люлин 2“, район „Люлин“ – СО.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Вероника Димитрова, +359 889 22 34 02

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

02.08.2018