Инвестиционно предложение за: "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и противопожарни нужди (други цели) в поземлен имот с идентификатор 68134.8635.27, гр. София, р-н "Кремиковци", "Враждебна", местност Дългото"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„АУДИ – ПАРТС“ ЕООД

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и противопожарни нужди (други цели) в поземлен имот с идентификатор 68134.8635.27, гр. София, р-н "Кремиковци", "Враждебна", местност Дългото.

Тръбният кладенец ще е с дълбочина до 10.0 м. Ще експлоатира подземно водно тяло (ПВТ): „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина с код BG1G00000NQ030“. Средноденонощният дебит на черпене на кладенеца ще е до 0.3 l/s.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Петко Петков,  моб. тел.: 0896625705, E-mail: pp_consult@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

07.08.2018