Инвестиционно предложение на „НГР БИЛД“ ЕООД за „Външно топлозахранване и абонатна станция за сграда със смесено предназначение и подземни гаражи" в район „Надежда”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„НГР БИЛД“ ЕООД,

ЕИК 131405948, с управител Николай Евгениев Георгиев, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Ломска“ № 1, вх. А, ет. 6

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Външно топлозахранване и абонатна станция за сграда със смесено предназначение и подземни гаражи“ В УПИ 1-1665, кв. 59, м. "Бул. "Ломско шосе“, район „Надежда” – СО.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Вероника Димитрова, +359 889 22 34 02

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

02.08.2018