Инвестиционно предложение за “Продължаване на процедура за промяна предназначение на земеделска земя за жилищно строителство, търговски обект, офиси и складове" в р-н „Връбница“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.)
Асен Марков

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: “Продължаване на процедура за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2758.1830 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“ отреден за УПИ I-1830 – за жилищно строителство, търговски обект, офиси и складове, кв. 3А, м. „Република -2 – Толева махала“

За контакти: Оля Ангелкова, GSM 0888 207 689

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № l36, e-meil: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

02.08.2018