Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район "Красно село”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Александър Алексов

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в УПИ I-157, кв. 114, м. “Красно село" – "Стрелбище“, ул. “Хайдушка гора“ № 139,   р-н "Красно село” – СО.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Кирил Костов, +359 888 58 48 40

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

02.08.2018