Инвестиционно предложение от „МЕГАТУРС – 1“ ЕООД за "Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XI-323, 325. кв. 41. м. „Зона В – 17“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Петьо Симеонов – управител на „МЕГАТУРС – 1“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38,вх. 1, ет. 4

ЕИК: 121801696

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: "Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XI-323, 325. кв. 41. м. „Зона В –17“, район „Сердика“ – СО.

Инвестиционното предложение обхваща обща площ от 814 м2,състояща се в дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ ХI-323,325, поземлен имот с идентификатор 68134.512.699, кв. 41 по плана на гр. София, м. „Зона В – 17“, район „Сердика“ – Столична община. Обектът представлява жилищна сграда с един партерен, шест жилищни етажа и сутерен с подземни паркоместа и гаражни клетки. Предвиденото застрояване за имота е ЗП: 287,21 м2, РЗП: 2849,00 м2, РЗП със сутерен:3533,39 м2. До имота има достъп от ул. "Козлодуй", от южната страна на имота. Сградата ще се разположи по начин, указан във визата за проектиране. Застрояването, отредено за имота, е свързано, на калкан. Теренът е с преобладаващ наклон от север на юг. Пешеходният и автомобилният достъп до сградата ще са от юг, от ул. „Козлодуй“. Подходът към подземните гаражи е реализиран чрез рампа. Подходът към гаражите на партера се осъществява в рамките на имота чрез понижен бордюр от прилежащата улицата. Конструкцията на сградата ще е монолитна стоманобетонна, скелетно-безгредова. Основите са решени с обща фундаментна плоча. Противоземетръсните шайби са съобразени с основното разпределение на етажите. Външните стени ще се изпълняват от керамични тухли с дебелина 25 см, на места стените ще са стоманобетонни с дебелина 25 см. Покривът на сградата, в по-голямата си част, е плосък, от стоманобетонна конструкция с всички необходими изолационни пластове и покрития, характерни за този вид покриви. В двата края на сградата, в близост до калканните стени, покривът е скатен, от стоманобетонна конструкция, с всички необходими топло- и хидроизолационни слоеве и покритие от битумни керемиди. Отоплението на сградата ще бъде централно на ТЕЦ. Водоснабдяването на сграда ще се осъществи от уличен водопровод ф 100 CHG по ул. „Козлодуй“. Заустването на битовите и дъждовни отпадни води от сградата и площадката се осъществява чрез сградно канализационно отклонение. Сградното канализационно отклонение ще се заусти в съществуващ уличен канал в 200 Б, на кръстовището на улица „Козлодуй“ и ул. „Каменно цвете“. Електрозахранването на сградата ще се осигури и изпълни съгласно указанията на електроразпределителното дружество – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като в близост до имота има изградена електроразпределителна мрежа. Предвидените изкопни работи в обем от около 1500 м3 са свързани с оформянето на подземния гараж и фундаментите на сградата. Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи. Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности.

Лице за контакт: инж. Юлия Михайлова GSM: 0882/122 779; гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38, вх. 1, ет. 4 email: migkonsult2012@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10 e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

30.07.2018