Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000” ЕООД за изграждане на „Жилищна сграда, магазини, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост; УПИ 1-5449, кв. 170Л, м. "Студентски град"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба

за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"МД СТРОЙ 3000” ЕООД
"МД СТРОЙ 07” ЕООД

гр. София 1434, район р-н Витоша, ж.к. кв. Симеоново, ул. Босилек № 20; гр. София 1434, район р-н Витоша, ж.к. кв. Симеоново, ул. Босилек № 20;

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на „Жилищна сграда, магазини, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост; УПИ 1-5449, кв. 170Л, м. "Студентски град", гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Калин Каменов, тел: 0896616689;

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

30.07.2018