Инвестиционно предложение за две сгради със смесено предназначение – обществено хранене, магазини, офиси, свързано застрояване и триетажен подземен гараж

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Иван Андонов

гр. София, ул. „Николай Хрелков“ № 11

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: "Две сгради със смесено предназначение – обществено хранене, магазини, офиси, свързано застрояване и триетажен подземен гараж в УПИII-1466, кв. 53, м. „Изток" – "Изток" част 1 и част 2“ район: „Изгрев“ – CO.

Инвестиционното предложение обхваща урегулиран поземлен имот УПИ II-1466, поземлен имот с идентификатор 68134.801.1466/, кв. 53, м. „Изток" – "Изток" част 1 и част 2“ по плана на гр. София с площ от 1 065 м2 . Съгласно издадена виза за проучване и проектиране от главния архитект на Столична община на 20.06.2018 г. се разрешава проектиране на сграда с показатели: плътност на застрояване 60%, КИНТ 3,5 и озеленяване 40%, Вид на зоната Смф. В имота /УПИ II-1466/ ще се разположат две сгради (сграда А от запад и сграда Б от изток), които от юг и север ще покриват калканните стени на вече изградени постройки. Парцелът има две лица: на изток лице към ул. „Николай Хайтов“ и на запад към локално платно на бул. “Драган Цанков“. За двете сгради ще се оформят самостоятелни входове: за сграда А – локалното платно, а за сграда Б – ул. „Николай Хайтов“. Улиците имат изразен наклон в посока юг. Между тях има денивелация от около 35 сантиметра, поради което входните коти на сградите ще се различават. Подходът за автомобили към подземния паркинг е от локалното платно посредством рампа. Общата застроена площ на строежа (ЗП) е 634,83 кв. м. Разгъната застроена площ (РЗП): 5011,82 кв. м, РЗП със сутерен: 8 174,32 кв. м. Достигнати показатели за строежа: П застрояване: 59,61%; Кинт – 4,71; площ на озеленяване: 40%.

Конструкцията на сградата ще е монолитен стоманобетонен скелет. Ограждащите и фасадните стени ще са от тухлена зидария – 25  см със съответния топлоизолационен слой от 10 см EPS или минерална вата. Вътрешните преградни стени ще са тухлена зидария – 12 см и газобетонна зидария 10 см за ограждащите стени на вертикалните щрангове.

За фасадите ще се използват следните материали: облицовка на цокъл от камък, облицовка от клинкерни тухли, облицовка от бонд. Балконските парапети са комбинация от плът и стъкло – по архитектурен детайл. За терасите, попадащи над помещения, са предвидени съответните топло- и хидроизолационни пластове.

Водоснабдяване на сградата ще се осигури от съществуващ уличен водопровод DN1.10 РЕ по ул. „Николай Хайтов“ в съответствие с изходни данни за проектиране на сградни отклонения от „Софийска вода“ АД (Оператор). Водопроводното отклонение за сградата ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност DN90. Отпадъчните води ще се заустват в съществуваща улична канализация 300 бетон, разположена пред имота по ул. “Николай Хайтов”.

Електрозахранването на сградата ще се осигури и изпълни съгласно указанията на електроразпределителното дружество – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а именно от съществуващ трафопост ТП „Николай Хайтов 1“ посредством електропроводни линии – кабели НН.

Предвидените изкопни работи в обем от около 4 500 м3 са свързани с оформянето на сутерените и фундаментите на сградата. Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи.

Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи. Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно: защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на “Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Лице за контакт: инж. Таня Златанова GSM: 0878/980 360; гр. София, бул. „България“ № 58, вх. А, ет. 3, ап. 11 email: bskpl@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10 e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

30.07.2018