Инвестиционно предложение на ”КРИС КОМЕРС 2015” ЕООД за изграждане на: “Преместваем обект (фургон) за съхранение на части (елементи) за метално фасадно скеле” в с. Лозен, м. Ефенди мост, р-н "Панчарево"

04.09.2018

Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Зона 2 от "Борисовата градина"

02.09.2018

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

27.08.2018

Инвестиционното предложение за: "Сграда с автосервиз, магазин и кабинети в УПИ Х-2722 /ПИ 68134.1500.2722/, кв. 55, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“ – Столична община"

27.08.2018

Инвестиционно намерение за построяване на: "Сграда с магазини, складове, офиси и жилища в ПИ с идентификатор 68134.8553.1763 по КККР на район "Кремиковци", кв. 5, местност Враждебна, Столична община"

27.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Временно съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие" на площадка с местонахождение: Столична община, гр. София, район "Сердика", жп гара София-Север, ПИ № 68134.505.150

27.08.2018

Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на обект: „Жилищна сграда с магазини и гаражи“, ж.к. "Връбница 1” – ново инвестиционно намерение

24.08.2018

Инвестиционно предложение на „М ИНВЕСТ 20" ЕООД за: „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Триадица", бул. "Черни връх" 116, за други цели – водоснабдяване на автомивка”

24.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Поставяне във вече изградено помещение на инсталация, извършваща дейности по обезвреждане на болничен отпадък с код 10 01 01; 18 01 03 посредством Високочестотна (микровълнова) дезинфекция на опасни медицински отпадъци", бул. „България" № 104, район „Витоша"

16.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Рекултивация на баластриера за добив на подземни богатства – Строителни материали – пясъци и чакъли – „Долни Богров – Сметището“, в границите на поземлени имоти с номера 22304.797.1002, 22304.797.003, 22304.797007, 22304.797008, м. „Дедова ливада“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, гр. София

15.08.2018