Инвестиционно намерение за построяване на: "Сграда с магазини, складове, офиси и жилища в ПИ с идентификатор 68134.8553.1763 по КККР на район "Кремиковци", кв. 5, местност Враждебна, Столична община"

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ бр. 25/2003 г.),

 

Зарко Николов

 

СЪОБЩАВА

 

на населението в СО – р-н "Кремиковци", че има инвестиционно намерение за построяване на: Сграда с магазини, складове, офиси и жилища в ПИ с идентификатор 68134.8553.1763 по КККР на район "Кремиковци", кв. 5, местност Враждебна, Столична община. Имотът е с площ 911 кв. м.

За контакти и информация по инвестиционното намерение: инж. Пламен Ваклинов – 0887608501.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bgПриложение:
Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

27.08.2018