Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на обект: „Жилищна сграда с магазини и гаражи“, ж.к. "Връбница 1” – ново инвестиционно намерение

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

„Контракт Сити” ООД

с управители: Любомир Чавдаров и Тано Нейчев; седалище и адрес на управление:

гр. София, район "Оборище", п.к. 1309, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22, гр. София

ЕИК 130169726

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Лице за контакти и упълномощен представител:

Десислава Киселичка – моб. тел.: 0884/689-830

Адрес за кореспонденция: гр. София, район "Оборище", п.к. 1309, ул. ”Св. Св Кирил и Методий“ № 22, гр. София

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0884/689-830

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

На засегнатото населението на район "Връбница" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Жилищна сграда с магазини и гаражи“ в УПИ IV-150 (ПИ с идентификатор 68134.2820.150), кв. 37, м. “Ж.к. "Връбница 1”, р-н "Връбница", гр. София – ново инвестиционно намерение.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

24.08.2018