Инвестиционно предложение за: „Временно съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие" на площадка с местонахождение: Столична община, гр. София, район "Сердика", жп гара София-Север, ПИ № 68134.505.150

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ФЕНИКС ГРИЙН ЕООД, ЕИК: 116558610, седалище и адрес на управление: гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол" № 1,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Временно съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие" на площадка с местонахождение: Столична община, гр. София, район "Сердика", жп гара София-Север, ПИ № 68134.505.150.

За контакти: Иван Василев, адрес: област София-град, Столична община, гр. София, район "Надежда", ул. „Елов дол" № 1, телефон: 02/9265911.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

27.08.2018