Инвестиционното предложение за: "Сграда с автосервиз, магазин и кабинети в УПИ Х-2722 /ПИ 68134.1500.2722/, кв. 55, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“ – Столична община"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 АРКА КОНСУЛТ ЕООД , ЕИК: 131317505

гр. София, бул. „България “ 58, вх. А, ет. 3, представлявано от инж. Явор Стоянчев – управител
 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: Сграда с автосервиз, магазин и кабинети в УПИ Х-2722 /ПИ 68134.1500.2722/, кв. 55, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“ – Столична община

Инвестиционното предложение обхваща урегулиран поземлен имот УПИ Х-2722, поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2722/, кв. 55, ж.к. „Дружба 1" по плана на гр. София с площ от 674 м2. Съгласно издадена виза за проучване и проектиране от главния архитект на район „Искър“ – Столична община на 16.03.2018 г. се разрешава проектиране на автосервиз с офиси с показатели – плътност на застрояване 60%, Кинт – 3,5, кота корниз до 12 м и озеленяване минимално 40%, вид на зоната СМФ при устройствена територия по т. 14 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. В имота (УПИ X -2722) ще се разположи сграда с автосервиз, магазин и кабинети в североизточната част на имота. В западната част на имота ще се разположи паркинг за 7 автомобила. Входовете към сервиза, магазина и кабинетите ще се разположат на западната фасада на сградата. Тя ще се реализира на три етажа с кота корниз 11,40 м. Общата застроена площ на строежа (ЗП) е 243,10 кв. м. Разгъната застроена площ (РЗП): 815,46 кв. м. Достигнати показатели за строежа:

П застрояване: 36,10%; Кинт. – 1,21; площ на озеленяване: 40,6%. Конструкцията на сградата ще е стоманобетонна конструкция с масивни фундаменти, колони, греди и плочи. Върху плочите ще се положи циментова замазка за изравняване и различни подови покрития, в зависимост от предназначението на съответното помещение. Покривът на сградата ще е скатен от метална конструкция от ферми, които се укрепват към масивната конструкция на сградата. Фасадите на партерния етаж ще се реализират с термопанели до достигане на кота +4.50 м. По външната част на ограждащите стени на горните етажи ще се реализира топлоизолация EPS 10 см. Върху нея ще се положи минерална мазилка. Върху покривната конструкция от ферми ще се положат покривни термопанели. Дограмата на гаражните врати и прозорци на партера е метална. Етажните прозорци са с PVC дограма.

Водоснабдяване на сградата ще се осигури от съществуващ уличен водопровод, минаващ по ул. «Цв. Лазаров», в съответствие с изходни данни за проектиране на сградни отклонения от „Софийска вода“ АД (Оператор). Водопроводното отклонение за сградата ще се изпълни от ПЕВП с диаметър ф32 мм. След входа на водопровода в площадката е предвидено да се изгради водомерна шахта. Отпадните води от сградата ще се отвеждат посредством сградна и площадкова канализация. Същата обхваща битово-фекалните и дъждовните води, както и тези от отводнителната решетка пред автосервиза и подовите сифони и канал в сервиза след преминаването им през каломаслоуловител. Сградното канално отклонение ще е от дебелостенни PVC тръби ф 160 мм и ще се захрани от съществуваща улична канализация.

Електрозахранването на сградата ще се осигури и изпълни съгласно указанията на електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, посредством електропроводни линии кабели НН и двойно тарифен трифазен електромер в табло тип ТЕМО. Общата едновременна мощност на сградата е предвидена P=49,5 KW.

Предвидените изкопни работи в обем от около 450 м3 са свързани с оформянето на фундаментите на сградата. Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи. Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на “Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗВР). Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Лице за контакт: инж. Явор Стоянчев, GSM: 0887/920 808

Гр. София, бул. „България“ 58, вх. А, ет. 3 email: office@arkaconsult.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10 e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

27.08.2018