Инвестиционно предложение на „М ИНВЕСТ 20" ЕООД за: „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Триадица", бул. "Черни връх" 116, за други цели – водоснабдяване на автомивка”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

фирма „М ИНВЕСТ 20" ЕООД

гр. София 1000, р-н "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 7, вх. Б, ап. 13
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.1007.2132, гр. София, р-н "Триадица", бул. "Черни връх" 116, за други цели – водоснабдяване на автомивка”.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти: Пламен Димитров, тел: 0885 001100.

(лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

24.08.2018