Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект


На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 oт Закона за водите (ЗВ)

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

27.08.2018