ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

 

Title
Актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община
Интегриран столичен градски транспорт – фаза II
Основен ремонт (реконструкция) на Център за временно настаняване ”Св. София“
Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“
Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“
Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част
Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи
Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София
Техническа помощ за Столична община