Столична община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, поземлен имот с площ 471 кв.м., находящ се в с. Герман, м. „Терасите”

18.09.2015

Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 години

18.09.2015

ДКЦ ХIII - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект – „Кафене- заведение за бързо хранене” с обща площ от 122.71 кв.метра, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20

18.09.2015

Район Студентски открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от помещения в нежилищни имоти - публична общинска собственост, за разполагане на автомати за топли напитки и диспенсъри

16.09.2015

Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот, представляващ помещение с площ-15,84 кв.м.,кв.“Филиповци“, ул.“Братя Найденови“ с предназначение - за медицинска манипулационна

16.09.2015

Район Банкя обявявява конкурс за срок до 10 години на нежилищен имот - частна общинска собственост - сграда с площ 86 кв. м., намираща се в гр. Банкя, ул.„Иван Вазов“

14.09.2015

Район Витоша удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени - за извършване на търговска дейност на територията на района

14.09.2015

Район Сердика обявявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на нежилищни имоти - помещения, на територията на района

14.09.2015

Район Панчарево продължава с 15 дни публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на имот с площ над 10 дка, с. Плана, м. „Пусти рид”

12.09.2015

ДКЦ ХII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, площ 2 кв.м.за поставяне на кафе - автомат

12.09.2015