„Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив на Дружеството – апартамент № 70, находящ се в гр. София, р-н "Сердика", ул. "202", бл. 4, вх. Д, ет. 1

21.09.2023

124. ОУ „Васил Левски, район „Подуяне“, удължава с 15 (петнадесет) дни срока за приемане на оферти за отдаване под наем на обект, част от недвижим имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски" за срот от 5 (пет) години

18.09.2023

Район "Люлин" обявява конкурс за „Отдаване под наем на части от имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типов и индивидуален проект

18.09.2023

Район „Средец“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на самостоятелен обект на две нива – частна общинска собственост, находящ се в гр. София – район „Средец“, подлез „Ректората“ – зона А, м. Центъра

13.09.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. “Патриарх Герман“, представляващи обособена част с площ 38.63 кв. м от самостоятелен обект, със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

13.09.2023

106. ОУ „Григорий Цамблак“, район „Подуяне“, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 106. ОУ „Григорий Цамблак“

11.09.2023

„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“ и „Сребърна“

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Сребърна“ и в район „Студентски“

08.09.2023