ДКЦ ХIII - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект – „Кафене- заведение за бързо хранене” с обща площ от 122.71 кв.метра, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20
РЕШЕНИЕ № 198/17.09.2015 г.

   
На основание чл.27, ал.3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния обшински съвет и с оглед обстоятелството, че балансовата стойност на обекта, предмет на настоящото решение, съставлява 0.087% /нула цяло, нула осемдесет и седем процента/ от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2014 г.
   
   
РЕШИХ

   
1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – „Кафене- заведение за бързо хранене” с обща площ от 122.71 кв.метра, реално обособена част от сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД, находяща се в град София, ул. „Димитър Хаджикоцев” №20 със самостоятелен вход, заедно с припадащите се 0,087 % идеални части от общите части на сградата.
   
2.
Помещението се отдава под наем за срок от три години.
   
3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването й в размер 100 /сто/ лева без ДДС.
   
4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария”, находяща се на 2-ри етаж от касиер-счетоводител Красимира Попова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на 07.10.2015 г., срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването й. Цената на документацията е 100 лв. /сто лева/ без ДДС, платими в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, клон Черни връх,
BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG96SOMB91301010231901.
   
5. Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 07.10.2015 г.
   
6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 500 /петстотин / лева, без включено ДДС, сума, определена от лицензиран оценител за наемна цена на обекта, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.
   
7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17,00 ч. на 07.10.2015 г.
   
8.
Решението за конкурса да се публикува в един Централен ежедневник и в сайта на Столична община най-малко 14 дни преди датата на конкурса.
   
   УПРАВИТЕЛ:
   /Д-р Райна Божкова /
18.09.2015