Район Сердика обявявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на нежилищни имоти - помещения, на територията на района
На основание чл.34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед №СО15-РД-09-1148/11.09.2015г. на Кмета на Столична община
   
   

ОБЯВЯВАМ:


   
На 15.10.2015 г. oт 10:00ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет.4, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, както следва:
   
Помещения, намиращи се на територията на СО - Район „Сердика”, гр. София като за всеки обект се участва отделно, при следните условия:
   
- Начална месечна наемна цена – размерът е посочен в таблицата за съответния обект;
   
- Гаранция за участие – 100 лв. за всеки отделен обект;

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО-район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” №88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.
   
- Срок за наемане - до 10 години;
   
- Предназначение - посочен в таблицата за съответния обект.
   
  ОБЕКТИ:

ОБЕКТ

АДРЕС

РЗП

/кв.м./

Предназначен ие

Предлагана ПМНС

без ДДС /лева/

 

 

1

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ

бул.Кн.Мария Луиза”

191 – Помощно помещение

 

 

25,92

 

помощно помещение

 

 

60,00

 

 

2

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ

бул.Кн.Мария Луиза”

191 – Гаражна клетка

1

 

 

31,10

 

гаражна клетка

 

 

58,00

 

3

 

ПОМЕЩЕНИЕ

бул.Кн.Мария Луиза”

191 – компресорно

 

31,75

 

компресорно

 

60,00

 

4

 

ПОМЕЩЕНИЕ

бул. „Кн. Мария Луиза”

191 – кабинет №111

 

18,32

 

кабинет

 

63,00

 

5

 

ПОМЕЩЕНИЕ

бул. „Кн. Мария Луиза”

191 - кабинет № 705

 

22,32

 

кабинет

 

87,00

 

6

 

ПОМЕЩЕНИЕ

бул. „Кн. Мария Луиза”

191 - кабинет №713

 

28,56

 

кабинет

 

112,00Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 12:00ч. на 14.10.2015г.
   
Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00ч. на 14.10.2015г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет.2, ст.225.

   
Цена на конкурсната документация – 30 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, ет.2, стая 214 – всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. и се получава от деловодството, ет.2, стая 225.
   
Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.
   
14.09.2015