Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот, представляващ помещение с площ-15,84 кв.м.,кв.“Филиповци“, ул.“Братя Найденови“ с предназначение - за медицинска манипулационна

СО - Район „Люлин”, на основание заповед №СО15-РД-09-08-129/12.08.2015г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за :"Отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот -публична общинска собственост, представляващ помещение с площ-15,84 кв.м., находящо се в административната сграда на кметство - кв.“Филиповци“, ул.“Братя Найденови“ с предназначение - за медицинска манипулационна към съществуващ лекарски кабинет, считано от 16.09.2015 г. до 17.00ч. на 15.10.2015 г. включително".
   
Начална месечна наемна цена-40/четиридесет/ лв.без ДДС;

1.Място на закупуване на конкурсната документация - СО - район „Люлин” , бул.”Захари Стоянов”№15, бл.327, вх.В, ет.1- каса.
   
2.Цена на конкурсната документация - 60 лв.с ДДС.
   
3.Размер на гаранцията за участие в конкурса -100 лв.
   
4.Срок за закупуване на конкурсни документи и подаване на офертите - до 17.00ч. на 15.10. 2015г.
   
5.Дата за провеждане на конкурса – 16.10.2015 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО - район ”Люлин”.
   
6.Адрес и телефон на организатора гр. София ,ул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02 9237 234/286/
   

16.09.2015