ДКЦ ХII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, площ 2 кв.м.за поставяне на кафе - автомат
„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район Люлин, ул. „Кореняк“ № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - площ от 2 кв.м., предназначена за монтиране на кафе - автомат /самопродаваща машина за топли напитки/ в коридора на първия етаж на база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София“ ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин“, бул. „Проф. Александър Станишев“ № 17.
   
Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
   
Имотът ще се ползва за поставяне на кафе - автомат /самопродаваща машина за топли напитки/.
   
Минималната наемна цена е в размер на 125 лв. без ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 20 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.
   
Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 28.09.2015 г.
Цена на конкурсната документация - 5 лв. без ДДС, платима в касата /ет.3, ст.65/ на „ДКЦ XII – София“ ЕООД. не по-късно от 13.00ч. на 28.09.2015 г.
   
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00 ч. на 28.09.2015 г.
   
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.09.2015 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, ул. „Кореняк“ № 17. в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД.
   
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни.
   
Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 14.10.2015 г.
   
Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 15.10.2015 г. от 09:30 часа.
   
   За справки: 02/9271435 
12.09.2015