Район Студентски открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от помещения в нежилищни имоти - публична общинска собственост, за разполагане на автомати за топли напитки и диспенсъри
Столична община – Район „Студентски” организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредба за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, в изпълнение на Решение № 352 по Протокол № 83, т. 23/11.06.2015 г. на СОСи Заповед № СО15-РД-09-08-104/ 17.07.2015г. на Кмета на Столична община.
   
ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА И НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА
Отдаване под наем за срок от три години на части от помещения в нежилищни имоти - публична общинска собственост, за разполагане на автомати за топли напитки и диспенсъри за топла и студена вода, по позиции, както следва:
   
1. Позиция 1: Част от помещение, находящо се в сградата на 8 СОУ „Васил Левски“, гр. София, Район "Студентски", ж.к. „Младост 1”, ул. „Полк. Г. Янков“ №3, с площ от 4.00 кв. м. с обща застроена площ 2 505.00 кв.м., актуван с АОС №1340/ 15.10.2010г. на СО - район „Студентски” с начална конкурсна наемна цена на месец – 24,27 лева без ДДС на кв. м.
   
2. Позиция 2: Част от помещение, находящо се в сградата на 55 СОУ „Петко Каравелов“, гр. София, район „Студентски“, ул. "Дъбница" № 3, с площ от 8.00 кв. м., с обща застроена площ 3 176.00 кв.м., актуван с АОС №1337/ 15.10.2010 г. на СО - район „Студентски” с начална конкурсна наемна цена на месец – 24,27 лева без ДДС на кв. м.
   
3. Позиция 3: Част от помещение, находящо се в сградата на ОДЗ 12 „Лилия“, гр. София, район „Студентски“, ул. "Боян Дановски" № 3, с площ от 2.00 кв. м., с обща застроена площ 1 464.00 кв.м., актуван с АОС №1342/ 15.10.2010 г. на СО - район „Студентски” с начална конкурсна наемна цена на месец – 11,08 лева без ДДС на кв. м.
   
4. Позиция 4: Част от помещение, находящо се в сградата на ОДЗ 10 „Чебурашка“, гр. София, район „Студентски“, бул. "Г. М. Димитров" до блок 102, с площ от 4.00 кв. м., с обща застроена площ 1 978.00 кв.м., актуван с АОС №1341/ 15.10.2010 г. на СО - район „Студентски” с начална конкурсна наемна цена на месец – 11,08 лева без ДДС на кв. м.
   
5. Позиция 5: Част от помещение, находящо се в сградата на ОДЗ 79 „Слънчице“, гр. София, район „Студентски“, ул. "Джон Ленън" № 10, с площ от 2.00 кв. м., с обща застроена площ 1 426.00 кв.м., актуван с АОС №1347/ 04.11.2014 г. на СО - район „Студентски” с начална конкурсна наемна цена на месец – 11,08 лева без ДДС на кв. м.
   
6. Позиция 6: Част от помещение, находящо се в сградата на 78 ОДЗ „Детски свят“, гр.София, район „Студентски“, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4, с площ от 2.00 кв. м., с обща застроена площ 1 013.00 кв.м., актуван с АОС №1338/ 15.10.2010 г. на СО - район „Студентски”с начална конкурсна наемна цена на месец – 11,08 лева без ДДС на кв. м.
   
СРОК НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Срокът за отдаване под наем на имота – предмет на конкурса е 3 (три) години и започва да тече от датата на подписване на договора за наем.
   
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 100 (сто) лева, която гаранция се внася в касата на СО – район “Студентски”, гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, или се превежда по сметката на СО – район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД - клон Младост
   BIC: SOMBBGSF
   IBAN: BG33SOMB91303317618401
   
НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсната документация се закупува от информационния център, намиращ се на партерния етаж в сградата на район „Студентски“, находяща се в гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, срещу заплащане на цена – 60 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.
   
Документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 14.09.2015 г. до 13.10.2015г. от 09:00ч. до 17:00ч. Срок за подаване на офертите – до 17:00ч. на 13.10.2015 г.
   
Конкурсът ще се проведе на 14.10.2015 г. от 10:00 часа  в сградата на СО – район “Студентски”.
   
Телефон за връзка: 02/868 75 84 – отдел „ПНО“
   
Електронна поща: lslavcheva@studentski.bg, aburchina@studentski.bg
   
Лице за контакт: Лилия Славчева – старши юрисконсулт, Анелия Бурчина - юрисконсулт
   
16.09.2015