Район Банкя обявявява конкурс за срок до 10 години на нежилищен имот - частна общинска собственост - сграда с площ 86 кв. м., намираща се в гр. Банкя, ул.„Иван Вазов“
СО - Район „Банкя”- гр. Банкя , ул. „Цар Симеон “ № I , тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Заповед с № CO15РД-09-08-134/03.09.2015 г на Кмет на Столична община / вх. № РД-0700- 142 /04.09.2015 г на основание чл. 14,ал.1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост,чл. 30, ал. 3 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявявява конкурс с предмет:
   

Отдаване под наем за срок до 10/десет/години на следният свободен нежилищен имот - частна общинска собственост: Сграда с идентификатор: 02659.2193.483.5 с площ 86 кв. м., намираща се в гр. Банкя, ул.„Иван Вазов“, АОС № 1319 /2015г.
Начална конкурсна месечна цена - 494.00 лв./четиристотин деведесет и четири лева/,без ДДС.

   
Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -Район „Банкя”, отдел „УОСЖФРКТД”, ет. 3, стая № 304, срещу 60/ шестдесет / лева , без вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 11.09.2015 г. до 12.10.2015 г. - 16.00 ч.
   
Срок за закупуване на конкурсната документация - до 12.10.2015 г.
   
Срок за подаване на оферти за участие в конкурса до 12.10.2015 г.- 16.00 часа в деловодството на район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон”№ 1 .
   
Гаранция за участие в конкурса — парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 12.10.2015 г. - 16.00 часа .
   
Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя” , ул. „Цар Симеон” № 1 - 13.10.2015 г. - 10.00 ч. Ако в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти е до 27.10.2015 г. - 16.00 ч.
   
Дата на провеждане на конкурса - 28.10.2015 г.
14.09.2015