Столична община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, поземлен имот с площ 471 кв.м., находящ се в с. Герман, м. „Терасите”
Столична община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за:"Продажба на имот-частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 14831.6509.3040, с площ 471 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Герман, м. „Терасите”" до 02.10.2015 г.
   
Начална тръжна цена - 24 000/двадесет и четири хиляди/лева без ДДС.
   
Търгът ще се проведе на 06.10.2015 г. от 14.00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, залата на ет.1.
   
Телефон за информация 981-35-22 .
   

   
18.09.2015