Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 години
СО Район „Надежда“, на основание чл.31,ал.1 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СО15-РД-09-08-124/11.08.2015 г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /17.09.2015г. на комисия назначена със заповед №РД-09-318/17.09.2015г. на Кмета на район Надежда и заповед № РД-09-319/17.09.2015г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи и във връзка чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.
   
1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 /десет/ години както следва:
   
1.Схема за поставяне на преместваеми обекти – главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Никола Жеков“
1.1. Обект №3 – площ 15 кв.м.
Предназначение- автоматизирана обществена тоалетна;

Начална конкурсна наемна цена - 2,50 лв. на кв.м.
   
2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 до 16,30 ч., до 05.10.2015 г./включително/
   
3.Цена на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет/ лева с включено ДДС.
   
 4.Гаранция за участие в конкурса 100 /сто/ лева.
   
5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване до 05.10.2015 г./включително/ до 16,30 ч.
   
6.Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж .
   
7.Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден до 05.10.2015 г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.
   
8.Конкурсът ще се проведе  на 06.10.2015 г. от 10,00 ч в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.
   
За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД
   
18.09.2015