Район Витоша удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени - за извършване на търговска дейност на територията на района
Удължава конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени - за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на 45 преместваеми обекти по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния архитект на София на територията на Район „Витоша“ за обектите, както следва:
   
ОБЕКТИ
14.09.2015