Район Лозенец удължава срока за подаване на оферти за конкурсите част от тротоар пред 35-то СОУ Добри Войников и ул. Крум Попов за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м., по позиции № 4 и № 5, съгласно схема № 6

14.05.2015

Столична община обавява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркирана дървесина

13.05.2015

Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на общински поземлен имот с площ 265 кв.м

11.05.2015

Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на ресторант на ул. Париж №3

11.05.2015

Столична община обявява конкурс за обществен превоз на пътници по 5 допълнителни градски автобусни линии

11.05.2015

Район Младост удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в ж.к Младост 1 и ж.к. Младост 2

08.05.2015

Район Средец продължава срока за подаване на оферти с 15(петнадесет) дни на обявения публично оповестен конкурс № 3/03.04.2015 г., за отдаване под наем на част от недвижим имот - Печатница с площ от 220.00

07.05.2015

Спортна София-2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен,находящ се в Спортен комплекс парк Борисова градина

07.05.2015

Район Надежда организира и провежда конкурс за разполагане на преместваеми обекти

07.05.2015

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на имот с площ от 2020.00 кв.м, с предназначение - открит охраняем паркинг

07.05.2015