Район Средец продължава срока за подаване на оферти с 15(петнадесет) дни на обявения публично оповестен конкурс № 3/03.04.2015 г., за отдаване под наем на част от недвижим имот - Печатница с площ от 220.00

На основание заповед № СО-РД-09-08-130/07.11.2014 г. на Кмета на Столична община и предвид възможността срока за подаване на оферти да бъде продължен с 15(петнадесет) дни, в случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти и съгласно чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет (Приета с Решение № 138 на СОС по Протокол № 73 от 09.03.2006 г., изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) на Столичен общински съвет, Район „Средец”- Столична община продължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни на обявения публично оповестен конкурс № 3/ 03.04.2015 г., за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост - Печатница с площ от 220.00 (двеста и двадесет) кв.м., за срок от 5 (пет) години, находяща се в Общински културен институт „Столична библиотека” с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Славейков” № 4 (съгласно АОС № 095/12.01.1998 г., Скица на сграда № 64840/31.10.2013 г. и Скица на поземлен имот № 64838/31.10.2013 г.)

- Начална конкурсна месечна наемна цена - 1 550.00 (хиляда петстотин и петдесет) лева /месечно без включен ДДС;

- Размер на гаранцията за участие - 1 550.00 (хиляда петстотин и петдесет) лева;

- Цена на конкурсната документация - 60 (шестдесет) лева с включен ДДС;

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация - 17.00 ч. на 21.05.2015 г.;

- Място за закупуване на конкурсната документация - звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” - ул. „Леге” № 6;

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17.00 ч. на 21.05.2015 г.;

- Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 07.05.2015г. до 21.05.2015г., в присъствие на представител на район „Средец” като кандидатът следва предварително да представи документ за закупена документация и на място се съставя протокол за извършения оглед;

- Конкурсът ще се проведе на 22.05.2015 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;

- Адрес на организатора - гр. София, ул. „Леге” № 6;

- Телефон за информация - 02/98777811 вътрешен 220 или 252

07.05.2015