Столична община обавява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркирана дървесина

Столична община  обавява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община. 

Предмет и обект на процедурата - сключване на договор с изпълнител за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина в горски територии, собственост на Столична община, намираща се в землищата на с. Желява, с. Долни Богров, кв. Горна Баня, с. Подгумер, с. Железница, гр. Бухово, с. Долни и Горни Лозен, с. Кубратово и кв. Челопечене подробно описани по отдели и подотдели в документацията за участие и посочени като местоположение в технологичните планове. 

Лице за контакт: инж. Тодор Тодоров: тел.: 02/9525083, факс 02/9522774, e-mail: tit_uozg@abv.bg. 

Приложения
Заповед №СО15-РД-09-559/12.05.2015 г. на кмена на Столична община 

Документация и условия за участие 

Заповед №СО15-РД-09-649/16.06.2015 г. на кмена на Столична община - класиране на участници 

13.05.2015