Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на общински поземлен имот с площ 265 кв.м

СО -  Район „Надежда”,на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СО15-РД-09-08-32/27.03.2015 г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /11.05.2015 г. на комисия назначена със заповед №РД-09-175/11.05.2015 г. на Кмета на район Надежда и заповед № РД-09-176 /11.05.2015 г. на Кмета на район „Надежда“ и във връзка чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на общински имот за срок до 10 години както следва: 
1.1. Поземлен имот с площ 265 кв.м., намиращ се в м. ж.к. Надежда 1а и 1б, ул. Жорж Дантон №43, АОС 2248/2014г. с идентификатор 68134.1386.2626., с предназначение – обслужваща дейност. 

Начална конкурсна наемна цена 212,00 лв./ месечно без ДДС 
До 16,30 ч. на 26.05.2015 г. (включително) 

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 26.05.2015 г. (включително). 

3. Цена на конкурсната документация -60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС. 

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00(сто) лв. 

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 26.05.2015 г. (включително). 

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул. Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 27.05.2015 г. в заседателната зала. 

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,6061. 

8. Оглед на имота предмет на конкурса всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч. 

11.05.2015