Район Надежда организира и провежда конкурс за разполагане на преместваеми обекти

Столична община – Район „Надежда” организира и провежда конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.1 т.2, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, чл.3, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/ и заповед № СО 15-РД-09-473/06.04.2015 г. на Кмета на Столична община.

1. Схема № 50 за разполагане на един преместваем обект, попадащ в кв.76, ж.к.Надежда 1а и 1б с идентификатор 68134.1386.700 , с административен адрес бул.“Ломско шосе“ №79, АОС №383/97г., както следва:
1.1. Терен №1 – павилион 1бр. – 12,00 кв.м. – с предназначение за промишлени стоки.
Начална конкурсна цена – 3,00 лв./кв.м., без ДДС.

2. Схема № 52 за разполагане на 3(три) преместваеми обекта, попадащи в кв.237, УПИ ІV, м.“ж.к.Надежда 2а и 2б“, с идентификатор 68134.1383.2004 –(ул.Христо Силянов и ул.“Народен страж“), АОС №1207/2004г., както следва:
2.1. Терен №1 – 30,00кв.м. – с предназначение за продажба на пакетирани захарни изделия.
Начална конкурсна цена – 2,50лв./кв.м., без ДДС.
2.2. Терен №2 – 60,00 кв.м. – с предназначение за промишлени стоки .
Начална конкурсна цена – 2,50лв./кв.м., без ДДС.
2.3. Терен №3 – 30,00 кв.м. – с предназначение за продажба на плодове и зеленчуци.
Начална конкурсна цена – 2,50лв./кв.м., без ДДС.  

3. Схема №54 за разполагане на 1(един) преместваем обект, попадащ в кв.63, м.“ж.к.Надежда 2а и 2б“, с индетификатор 68134.1383.2067 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със заповед №РД-18-48/12.10.2011, (ул.“Й.Хаджиконстантинов“ и ул.“Дравски бой“ ) както следва:
3.1 Терен №1 – 24,00 кв.м. – с предназначение за кафе .
Начална конкурсна месечна наемна цена – 2,50лв./кв.м., без ДДС.

4. Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от 08.05.2015 г. до 08.06.2015 г.(включително)

5. Цена на конкурсната документация е 60(шестдесет) лева с включено ДДС.

6. Гаранция за участие в конкурса 100(сто) лева.

7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 08.05.2014 г. до 08.06.2015 г. (включително) от 08,30ч. до 16,30 ч.

8. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

9. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08.05.2015 г. до 08.06.2015 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30ч.

10. Конкурсът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

11. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД 

07.05.2015