Спортна София-2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен,находящ се в Спортен комплекс парк Борисова градина

„Спортна София-2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:
"Недвижим имот, част от терен, собственост на „Спортна София-2000” ЕАД, с площ от 15,0 кв.м, находящ се в р-н „Средец”, Спортен комплекс парк „Борисова градина”, алея откъм бул. „Драган Цанков”;

Начална тръжна цена за обекта – 210(двеста и десет) лева без вкл. ДДС;

Депозит за участие – 21(двадесет и един) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка;

Оглед на обекта може да бъде направен на място - всеки работен ден.

Списък на необходимите документи: Удостоверение от Агенцията по вписванията-ТР, копие от регистрация по ДДС (ако има такава); заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенцията по вписванията;

Банкова сметка на „Спортна София-2000” ЕАД:
IBAN BG26SOMB91301027122801, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка”АД;

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. с вкл. ДДС, внесени в посочената банковата сметка, на адрес: София, ул. ”Българска морава” № 2, тел.8220834; 8221153, от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 до 22.05.2015г. (вкл.);

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа до 25.05.2015г. (вкл.), в седалището на Дружеството на горния адрес;

Търгът ще се проведе на 26.05.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в административната сграда на Дружеството, гр.София, ул.”Българска морава”№ 2.

07.05.2015